Федерација-од Јустинијановите “федерати” (Варвари)

За време на Јустинијан I (527-565) византиската војска прави неколку реорганизации и зајакнувања. Во рамките на тоа, посебно се зајакнува коњицата која е составена од тешка и лесна коњица слично како и кај Александар Македонски.


Но кај Јустинијан тешката коњица е образуана од “федерати” (fedrati, foederati) – всушност од разни варварски единици и од најразличен етнички состав но под заедничка команда.

Токму како и кај подоцнежните федерации во каква и ние Македонците живеевме (СФРЈ), најразлични и бројни народи под заедничка команда (управа).