Сигнализацијата со оган од антиката

Сигнализацијата со оган е од најстарите дни на цивилизацијата.


Уште Есхил во неговиот “Агамемнон”, спомнува дека стражите за меѓусебно разбирање користејќи сигнали со оган (т.н.р огнени стражи) за само една ноќ за падот на Троја известиле од Троја на брегот од Мала Азија до Микена во Елада. Во “Илијадата “ има податоци за системот на набљудување преку сигнали на оган и чад.

Но овој систем особено го доразвиле Македонците подоцна под Александар Македонски. Македонската империја распослана на половина земјина топка и речиси 4 000 000 км2 во она време барала навремени известувања и многу потреби. А користеле и искуства од Персијанците за што пишува и Аристотел учителот на Александар со кого овој се допишувал, наведувајќи дека Персијанците со системот на факели ја известувале целата земја.

Македонците развиле посебени систем од сигнални станици, во Александрија веќе во 285 год. п.н.е постоело посебна обучна школа за брзо и ново сигнално известување.